Peetri lähiajalugu õpetab kui  tähtis on homsega arvestamine normaalseks eluks elementaarse rajamisel, nagu avalikud teed, toimivad trassid ja piisav haridusasutuste võrk.

Erakordselt oluline on otsusetegijate ettekujutusvõime 5..10..50 aastat, sestap püüdkem neid toetada! Samaväärset vastutust tuleviku ees kanname meie, kes me siin elame – kasutagem siis antud unikaalset võimalust planeeringutes kaasarääkimisel! Väga tore, et nn Mõigu ristmiku (Tartu mnt laienduse) avalikul arutelul aktiivselt osaletakse. Püsivust!

Kuldala 5,7,9 korteriühistu juhtis tähelepanu et praeguses Rae valla üldplaneeringus ei ole saadud arvestada uute liiklusvoogude ja mõjudega ning tegi vallale ettepaneku üldplaneeringu muutmiseks, et kogujateedeks ei jääks olude sunnil praegused kitsad ja sobimatud teed.

Loodetavasti meie vallavalitsus seda hindab ja saame liikluskorralduse mille abil ka meie lapselapsed:) turvaliselt liigelda saavad. Ettepanek leidis ka Maanteameti toetuse.

“Ettepanek Mõigu ristmiku eelprojektile E263 km 4,4-6,6

 Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee soovitakse kujundada ümber I klassi maanteeks alates Vana-Tartu mnt ristmikust (km 4,41) kuni perspektiivse Tallinn väikese ringtee ristmikuni (km 6,6). Käesolev Rae valla üldplaneering aga sellist Tartu mnt ümberehitust ette pole näinud ning sellega ei ole saadud arvestada ka Peetri külas teede planeerimisel. Sõidukite I klassi maanteele saamine ja sealt mahasaamine on aga oluliselt erinevad (3 viadukti) praegusest liikluskorraldusest (mitmed ristmikud) Tartu maanteel. See omakorda muudab aga oluliselt liiklusvooge Peetri külas. Selleks, et neid liiklusvooge sobivas suunas suunata, mitte lasta neil ise „kuidas juhtub“ suunduda, teeme ettepaneku viia Rae valla üldplaneering kooskõlla plaanitud muudatustega ehk vastavalt Tartu mnt ümberehitusele

muuta ka Rae valla üldplaneeringut. Üldplaneeringu muutmisel tuleb arvestada tulevaste kogujateedega, et nendeks ei saaks olemasolevad kitsad ja selleks sobimatud teed.

Kogujateed peavad olema võimelised läbi laskma suurt hulka sõidukeid nii suvel kui talvel (lumi!) ning piisavalt laiad, et tagada ohutu liiklemine nii sõidukitele, jalakäijatele kui nende teede ääres elavatele elanikele. Samuti tuleb arvestada kogujateede ääres elavate inimestele tekkiva müra- ja õhusaastega ning planeerida teed selliselt, et saaste oleks viidud miinimumini. 19.05.2010 KÜ Kuldala 5,7,9 juhatus”

Ka Maanteeamet nõustub, et nn Mõigu ristmiku ümberehitusel tuleks saneeerida ka praegune Peetri küla teedevõrk:

“Rae Vald on koostatava projekti üks osapool, kelle ettepanekutega eelprojekti koostamisel arvestatakse. Vastavalt Rae Vallvalitsuse ja Maanteeameti kokkuleppele lisatakse Mõigu ristmiku eelprojekti lahendus Rae valla üldplaneeringusse. Eelprojekti mahus tehakse kohalikele omavalitsustele ettepanek saneerida väljaspool projekti töömahu piire piirkonna teedevõrk, et luua sellega alus süsteemse ja hierarhilise teedevõrgu kujundamiseks ning piirkonna liiklus- ja elutingimuste parendamiseks.” Kirja tunnus:  Meie: 06.07.2010 nr. 3.1-4/09-01156/024

Jaga ja naudi:
 • Print
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • Live
 • Netvibes