Sellist küsimust on palju küsitud ja ilmselt ka palju isekeskis arutatud. Esitasin vallasekretärile, kes teadupärast on ka valla valimiskomisjoni esimees, vastavasisulise järelepärimise, millele saabus ka vastus. Vastus nagu tüüpiline ametniku vastus ikka – pikk ja põhjalik, paragrahve täis, kõik on praegu hästi, aga tuleviku osas vaatame. Minu mõte oli pigem, et mitte Assaku jaoskond kolida Peetrisse, vaid Peetri külas avada Assakule lisaks täiendav jaoskond, aga see selleks. Aga lugege ise, mõlemad kirjad on toodud allpool.

———————–  KIRI VALLAVALITSUSELE 24.09.2009 —————————–

Austatud vallasekretär Tiit Eenmaa,

Pöördun Peetri küla rahva nimel Rae valla valimiskomisjoni esimehe poole, kuna allpool toodud küsimus on järjest enam ja enam inimeste meelel-keelel ning vajab vastust.
Nimelt Peetri küla rahvas soovib teada ebaloogilisuse põhjust, miks on eelseisvate kohalike omavalitsuse volikogude valimiste valimisjaoskond Peetri küla elanike jaoks Assakul,  kui samas on Peetri külas sobivad tingimused hoone näol täiesti olemas (vastvalminud Peetri Lasteaed-Põhikool, kus on palju tühje ruume).
Oli ju ka ammu teada, et hoone saab 1. septembriks valmis, mis jätab piisava aja (pea poolteist kuud), et valimisjaoskond valmis seada. Samas on Assakul ca 400 elanikku, kuid Peetri külas üle 2200 elaniku.

Milline on valla poolne lahendus tagamaks igaühe põhiseaduslik valimisõigus sõltumata tema varanduslikust ja muust seisukorrast ning võimalustest (arvuti, auto jne)? Varem oli (ainult) Assaku kasutamine paratamatus, kuna polnud alternatiivi, ning täna on ka ametlikke elanikke ehk potensiaalseid valijaid Peetris ka palju rohkem.

Ülaltoodud küsimus ja sellele saabunud vastus avaldatakse ka küla veebilehel www.peetri.ee .

—————————————————————————————————-

——— VALLAVALITSUSEST SAABUNUD VASTUS  29.09.2009 ——————–

Lugupeetud härra Ilves

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 10 lõige 2 kohaselt moodustab valimisjaoskonnad oma määrusega valla- või linnavalitsus, milles määratakse kindlaks jaoskondade numeratsioon, jaoskondade piirid, hääletamisruumide asukohad, vähemalt üks jaoskond, kus valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda ja jaoskonna, kus saavad hääletada isikud, kelle elukoht on fikseeritud valla või linna täpsusega. Seega on vastavalt seadusele valimisjaoskonna moodustamine ja selle asukoha määramine valla- või linnavalitsuse ainupädevuses.

Rae Vallavalitsuse 24.märtsi 2009 määrusega nr 13  moodustati Euroopa Parlamendi 2009 aasta valimisteks Rae valla  haldusterritooriumil 5 (viis) valimisjaoskonda, sh valimisjaoskond nr 1 asukohaga Assaku. Valimisjaoskonnas nr 1 saavad hääletada Assaku aleviku, Peetri, Järveküla, Rae ja Lehmja küla hääleõiguslikud kodanikud.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 3 kohaselt on valimisjaoskonnad alalised ning Riigikogu, Euroopa Parlamendi ning kohalike omavalitsuste volikogude valimistel korraldatakse hääletamine samades valimisjaoskondades.

Hääletamise korraldamiseks moodustatud valimisjaoskondade paiknemine Rae valla haldusterritooriumil on püsinud muutmatult Riigikogu, kohaliku  omavalitsuse volikogu ja Euroopa Parlamendi  valimisteks juba mitmed valimistsüklid ning selline jaoskondade paiknemine on taganud  nõutaval tasemel hääletamise korraldamise Rae vallas. Rae Vallavalitsuse 24.märtsi 2009 määruse nr 13 andmisel ei pidanud vallavalitsus valimisjaoskondade asukohti vajalikuks muuta.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 10 lõige 4 kohaselt võib valla- või linnavalitsus muuta valimisjaoskondade moodustamise määrust hiljemalt 50.päeval enne valimispäeva, erakorralistel juhtudel pärast nimetatud tähtpäeva. Eeltoodut arvestades on käesoleval ajal võimalik määrust muuta üksnes erakorralistel põhjustel.

Rae Vallavalitsus arutas 29.09.2009 istungil Teie pöördumist Rae valla valimiskomisjoni esimehe poole ja leidis, et puuduvad erakorralised põhjused Rae Vallavalitsuse 24.märtsi 2009 nr 13 „ Valimisjaoskondade moodustamine“ muutmiseks.

Kohaliku omavalitsuse volikogude seadus ei sätesta otseselt millistel erakorralistel juhtudel võib määrust muuta, kuid vallavalitsus oli seisukohal, et nendeks juhtudeks ei ole Teie pöördumises toodud põhjused.

Valimisjaoskonna asukoha muutmise ( sh erakorralise) aluseks ei ole iseenesest kodanike arv Peetri külas. Rahvastikuregistri andmetel on Peetri külas 2244 kodanikku, Assaku alevikus, Järveküla, Rae ja Lehmja külas kokku 1497 kodanikku. Seega ei ole Peetri küla elanike arv oluliselt suurem kui teiste Assaku valimisjaoskonna piirkonda kuuluva aleviku ja külade elanike arv kokku. Asjaolu, et Peetri külas avati Peetri Lasteaed-Põhikool ei anna alust Assakul asuva jaoskonna üleviimiseks Peetri külla.

Rae Vallavalitsus on seisukohal, et valimisjaoskonna asukoht Assaku alevikus ei piira Peetri küla hääleõiguslike isikute valimisõigust .

Kuivõrd valimisjaoskondade moodustamine kuulub Rae Vallavalitsuse pädevusse, kaalub Rae Vallavalitsus enne Riigikogu 2011 valimisi uue valimisjaoskonna moodustamist Peetri külas.

Lugupidamisega

Tiit Eenmaa

Valimiskomisjoni esimees

Jaga ja naudi:
 • Print
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Google Buzz
 • Live
 • Netvibes