Mittetulundusühingu Peetri Selts põhikiri

I ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing Peetri Selts (edaspidi „selts”) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Peetri küla, Rae vald, Harjumaa, Eesti Vabariik.
1.2. Selts on poliitiliselt sõltumatu eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, asutamislepingu otsustest ning oma käesolevast põhikirjast.
1.3. Seltsi ametlikuks nimetuseks on MTÜ Peetri Selts.
1.4. Seltsi ingliskeelseks ametlikuks nimetuseks on NGO Peetri Society.
1.5. Seltsil on oma nimega pitsat ja sümboolika.
1.6. Käesoleva põhikirja tähenduses tähistab termin „küla“ halduslikult Peetri küla kui asustusüksust ning arenduslikult Peetri küla ja vajadusel ka selle naaberasulaid hõlmavat ala kui väiksemat harmooniliselt arenevat iseseisvat piirkonda, arendustegevuse objekti.

II EESMÄRGID JA TEGEVUSED
2.1. Seltsi eesmärkideks on:
2.1.1. ühistegevuse korraldamine, sh läbi ürituste küla laiem tutvustamine;
2.1.2. küla inimsõbraliku elukeskkonna ning traditsioonide väärtustamine, arendamine ja alalhoidmine;
2.1.3. küla majandus-, sotsiaalse ja kultuuritaseme arengu edendamine;
2.1.4. erinevate uute vaba aja veetmise võimaluste loomine ja propageerimine;
2.1.5. erinevate põlvkondade liitmine;
2.1.6. laste ja noortega seotud sotsiaalne ning kultuuriline tegevus ja nende külaellu kaasamine;
2.1.7. loodushoid ja keskkonnasõbralikkus;
2.1.8. elukestva õppe propageerimine ja korraldamine;
2.1.9. külas ja selle ümbruses turvalisuse tagamine.
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks teostab selts muuhulgas järgmisi tegevusi:
2.2.1. toetub oma tegevuses liikmeskonna vastutustundele ja algatusvõimele:
2.2.2. algatab, propageerib ja viib läbi ühisprojekte;
2.2.3. arendab ja teeb partnerluse põhimõttel koostööd teiste mittetulundusühingutega, asutuste, organisatsioonidega, avalike- ja eraõiguslike isikutega nii kodu- kui ka välismaal;
2.2.4. arendab majandustegevust sel määral, kui see on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
2.2.5. esindab vajadusel küla, kaitseb selle huve ja seaduslikke nõudmisi;
2.2.6. korraldab oma liikmeskonda ühendavaid ja küla kogukonda kaasahaaravaid üritusi, koosolekuid jne;
2.2.7. omab arveldusarvet pangas, teostab finantsoperatsioone krediidiasutustes ning sõlmib lepinguid asutuste, organisatsioonide ja eraisikutega nii kodu kui välismaal;
2.2.8. võtab vastu annetusi, kingitusi ja pärandusi ning korraldab sihtotstarbelisi korjandusi, heategevuslikke loteriisid jne;
2.2.9. astub töökorralduse otstarbel teiste ühingute ning liitude liikmeks, millel on ühinguga ühised eesmärgid;
2.2.10. omab, rendib, kasutab või käsutab kinnis- ja vallasvara;
2.2.11. sõlmib juriidiliste ja üksikisikutega vajalikke ostu-müügi, tööettevõtu-, laenu-, veo-, hoiu-, käendus-, rendi-, töö- ja muid põhitegevusega seonduvaid lepinguid, sh sõlmib vajadusel lepinguid omavalitsusorganitega hariduse, kultuuri ja sotsiaalalaste teenuste pakkumiseks;
2.2.12. moodustab põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks esindusi ja fonde;
2.2.13. aitab kaasa rahvakultuuri arendamisele;
2.2.14. selgitab välja piirkonna elanike sotsiaalsete teenuste vajadused;
2.2.15. esitab omapoolseid ettepanekuid ning järelepärimisi riigi- ja omavalitsusorganitele või isikutele piirkonna edendamiseks või piirkonnale kahjuliku tegevuse(tuse) vastu;
2.2.16. pöördub põhjendatud vajadusel oma liikmete nimel riigivõimuorganite ja kohtu poole nende seaduslike huvide ja õiguste tagamiseks;
2.2.17. pakub võimalusi kõikidele huvigruppidele vaba aja veetmiseks ja sisustamiseks;
2.2.18. korraldab kursusi, loenguid, seminare, algatab projekte;
2.2.19. annab vajadusel välja infolehti, infoajakirju, tarvilikku kirjandust;
2.2.20. haldab, toimetab ja arendab küla veebilehte jm seotud infoteenuseid;
2.2.21. tõstatab ja avalikustab probleeme;
2.2.22. uurib ja jäädvustab küla ajalugu;
2.2.23. viib läbi vajalikke uuringuid;
2.2.24. aitab kaasa külaga seonduvate arengukavade väljatöötamisele, nende rakendamisele ning vastava koolituse korraldamisele.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Seltsi liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma seltsi eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid.
3.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab seltsi juhatus järgneval juhatuse koosolekul, kuid mitte hiljem kui kolme kuu möödudes juhatusele vastavasisulise kirjaliku avalduse esitamisest arvates. Samadel alustel otsustatakse ka liikmelisuse peatamine liikme enda soovil.
3.3. Seltsi liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet seltsi tegevuse kohta.
3.4. Seltsi liikmel on õigus:
3.4.1. valida ja olla valitud seltsi juht- ja kontrollorganitesse;
3.4.2. osaleda tema seltsi tegutsemisest puudutavate küsimuste arutamisel seltsi organites;
3.4.3. teha ettepanekuid ja taotlusi kõigis seltsi tegevust puudutavates küsimustes;
3.4.4. võtta osa seltsi poolt korraldatavatest üritustest;
3.4.5. saada teavet seltsi tegevuse kohta;
3.4.6. peatada oma liikmelisus kuni üheks aastaks peatamise pikendamisõiguseta;
3.4.7. astuda seltsist välja.
3.5. Seltsi liige on kohustatud:
3.5.1. täitma seltsi põhikirjas sätestatud nõudeid ja seltsi juhtorganite otsuseid seltsi põhikirja raames;
3.5.2. aktiivselt osa võtma seltsi tegevusest;
3.5.3. suhtuma hoole ja heaperemehelikkusega seltsi varasse;
3.5.4. hoidma ja kaitsma seltsi head nime ja mainet;
3.5.5. tasuma üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja korras sisseastumis- ja liikmemaksu.
3.6. Seltsi liige võidakse seltsist välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
3.6.1. ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu ja sisseastumismaksu;
3.6.2. ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi seltsi üldkoosolekul või seltsi poolt korraldatud üritusel;
3.6.3. astub seltsi huvidega vastuolulist tegevust arendava mittetulundusühingu või muu organisatsiooni liikmeks või töötajaks.
3.7. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 kõigist juhatuse liikmetest.
3.8. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval seltsi üldkoosolekul.
3.9. Seltsi liikme põhjendatud taotluse alusel võidakse punktis 3.6. toodud põhjustel väljaarvamise asemel liikmelisus peatada kuni üheks aastaks, misjärel peavad vastava(d) puuduse(d) olema  likvideeritud. Peatunud liikmelisus ei võimalda osaleda seltsi hääletustel.
3.10. Seltsil võivad olla au- ja toetajaliikmed. Seltsi au- või toetajaliikmeks võidakse nimetada füüsilisi isikud, kellel on erilisi teeneid seltsi tegevuse toetamisel. Seltsi au- või toetajaliikmed ei ole kohustatud tasuma liikmemaksu, nad ei oma hääleõigust ja nad ei saa kandideerida ühelegi põhikirjalisele valitavale kohale.

IV ÜLDKOOSOLEK
4.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik seltsi liikmed ja igal liikmel on üks hääl.
4.2. Üldkoosoleku pädevuses, kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest, kui käesolev põhikiri ei sätesta teisiti.
4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui on kohal või esindatud üle 33% hääleõiguslikest liikmetest. Kui üldkoosolekul ei osale minimaalselt nõutav eelnimetatud arv seltsi liikmeid, siis kutsutakse juhatuse poolt uus üldkoosolek kokku kolme nädala jooksul, mil toimuv üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata koosolekul osalevate või esindatavate hääleõiguslike liikmete arvust.
4.4. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on lisaks seaduses sätestatule:
4.4.1. põhikirja muutmine – vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalejate poolthäälega;
4.4.2. uue põhikirja vastuvõtmine, põhikirja eesmärgi muutmine – vähemalt 9/10 liikmete poolthäälega;
4.4.3. mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine – vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalevate liikmete poolthäälega;
4.4.4. juhatuse liikmete arvu määramine ja juhatuse valimine;
4.4.5. revisjoni töökorra kehtestamine, revisjoni määramine ja komisjoni valimine;
4.4.6. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.4.7. juhatuse tegevusaruande kinnitamine;
4.4.8. seltsi aastaeelarve kinnitamine ja muutmine;
4.4.9. seltsi arengukavade kinnitamine;
4.4.10. juhatuse poolt aruandeperioodil tehtule hinnangu andmine;
4.4.11. sisseastumismaksu, liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määramine;
4.4.12. enda töökorda puudutavate protseduuriliste küsimuste otsustamine;
4.4.13. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine;
4.4.14. vajadusel juhatusele eelneva nõusoleku ja põhitingimuste kooskõlastuse andmine tehingute sõlmimiseks (vastavalt punktile  5.10.);
4.4.15. seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine, tingimuste määramine ja nõusoleku andmine nimetatud tehinguteks;
4.4.16. ettepanekute tegemine küla arengukavasse;
4.4.17. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.5. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
4.5.1. aastaaruande kinnitamiseks;
4.5.2. seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad.
4.6. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab seltsi juhatus vähemalt kakskümmend üks (21) päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra küla veebilehel ja teadetetahvlitel ning saadab igale seltsi liikmele kakskümmend üks (21) päeva enne üldkoosoleku toimumist e-posti teel samasisulise kirjaliku teate. Erandjuhul lepitakse liikme põhjendatud soovi korral kokku nii tema kui ka juhatuse jaoks sobiv muu alternatiivne teavitusvõimalus.
4.7. Üldkoosolekut juhatab seltsi juhatuse liige, kes ühtlasi tagab üldkoosoleku protokollimise.
4.8. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud seltsi liikmetest või nende esindajatest, va punktides 4.4.1.-4.4 4. toodud juhtudel.

V JUHATUS
5.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, mis valitakse seltsi liikmete seast kuni kolmeks aastaks. Juhatusse kuulub vähemalt kolm kuni üheksa liiget, kelle määrab üldkoosolek.
5.2. Juhatus:
5.2.1. kutsub kokku üldkoosolekuid;
5.2.3. võtab vastu seltsi liikmeid ja peab kõigi liikmete nimekirja;
5.2.4. otsustab liikmete väljaarvamise ja liikmelisuse peatamise vastavalt käesolevale põhikirjale;
5.2.5. valib esimehe ja aseesimehe ning kehtestab enda töökorra;
5.2.6. korraldab seltsi tegevuskava ja eelarve koostamise ning esitab need kinnitamiseks üldkoosolekule;
5.2.7. korraldab seltsi igapäevategevust ja jooksvat asjaajamist;
5.2.8. korraldab seltsi raamatupidamist ja jälgib seltsi eelarvet;
5.2.9. korraldab seltsi majandusaasta aruande koostamise ning esitab selle kinnitamiseks üldkoosolekule;
5.2.10. kasutab ja käsutab seltsi vara vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele;
5.2.11. korraldab seltsi arengukavade koostamist ning esitab need kinnitamiseks üldkoosolekule;
5.2.11. korraldab projektitaotluste koostamist ja arendab koostööd;
5.2.12. vajadusel võtab tööle ja vabastab töölt seltsi palgalised ja muud tasustatavad töötajad;
5.2.13. otsustab muid seltsi tegevusega seotuid küsimusi, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse;
5.2.14. täidab muid üldkoosoleku poolt antud seaduslikke ülesandeid;
5.2.15. annab oma tegevusest aru üldkoosolekule.
5.3. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord kvartalis, ning juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest. Otsuste vastuvõtmiseks on vaja vähemalt koosolekul osalejate lihthäälteenamust.
5.4. Juhatuse eesistujaks ja töö korraldajaks on juhatuse esimees, kes valitakse juhatuse poolt juhatuse volituste perioodiks. Juhatus valib ka aseesimehe, kes täidab juhatuse esimehe äraolekul tema ülesandeid.
5.5. Juhatus otsustab juhatuse esimehe ülesannete täitmise korra juhul, kui esimehel ja aseesimehel pole võimalik oma ülesandeid täita. Juhatuse esimehe ülesandeid saab täita ainult juhatuse liige.
5.6. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.
5.7. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees või tema ülesandeid täitev juhatuse liige, kes tagab vajadusel nende protokollimise.
5.8. Juhatuse koosoleku kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda sellest osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.
5.9. Seltsi võib kõikides õigustoimingutes esindada juhatuse esimees ainuisikuliselt või ülejäänud juhatuse liikmed ühiselt. Käibemaksuta üle 6000 (kuue tuhande) krooni (400 euro) suuruste tehingute puhul on vajalik eelnev kooskõlastus juhatuse otsusena.
5.10. Seltsi nimel teostatavate tehingute, mille kogusuurus ületab käibemaksuta 150 000 krooni (10 000 eurot), sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku ja tehingu põhitingimuste kooskõlastuse üldkoosolekult.

VI SELTSI VARA JA MAJANDUSTEGEVUS
6.1. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
6.2. Seltsi varaks on temale kuuluvad väärtused ja rahalised vahendid, mis moodustuvad:
6.2.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
6.2.2. varalistest annetustest ja eraldistest;
6.2.3. riigi- ja kohaliku omavalitsuse eelarvetest saadavatest toetustest ja eraldistest;
6.2.4. muudest sihtotstarbelistest eralditest;
6.2.5. varast, mille selts soetab;
6.2.6. muust tulust, mis saadakse seltsi põhikirjas sätestatud eesmärkide realiseerimiseks arendatava tegevusega.
6.3. Selts ei osale ettevõtluses ega muus tegevuses, mis ei ole suunatud seltsi eesmärkide täitmisele.
6.4. Seltsi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omamise piirangut seadus ei sätesta.
6.5. Seltsi vara kasutatakse vastavalt üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvele.
6.6. Selts ei vastuta oma liikmete ja tema liikmed ei vastuta seltsi varaliste kohustuste eest.
6.7. Selts vastutab oma varaliste kohustuste eest kogu talle kuuluva varaga. Seltsi liige vastutab seltsi kohustuste täitmise eest oma varalise osaluse piires.
6.8. Selts võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.
6.9. Seltsi ühinemine, jagunemine või lõpetamine toimub üldkoosoleku otsuse alusel ja vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
6.10. Seltsi likvideerimiskomisjoni liikmeteks on juhatuse liikmed, kui seadus ei sätesta vastavalt teisiti. Seltsi tegevus lõpetatakse ühingu viimase üldkoosoleku otsuse alusel, millega kinnitatakse ka likvideerimiskomisjoni lõppakt.
6.11. Seltsi tegevuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

VII LÕPPSÄTTED
7.1. Selts on asutatud määramata tähtajaks.
7.2. Selts kuulub kandmisele mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.
7.3. Käesolevas põhikirjas reguleerimata küsimused lahendatakse vastavalt seadustele.

Kinnitatud asutamislepinguga seltsi asutamiskoosolekul Rae vallas Peetri külas 09.08.2009.a.

Seltsi asutajad:

Margus Abel
Aivar Ilves
Ivar Liivamägi
Mairiika Kirsimägi
Margus Laula
Kaia Roots
Kristjan Õim

(digitaalselt allkirjastatud)